Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro ochranu spotřebitele i prodávajícího.

1. Obecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.masinky.cz. Provozovatelem je Martin Valter, Pod Špičkou 874, 273 06 Libušín, IČ: 76309258. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/Spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

2. Objednání zboží

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu si může kupující v prodejně, telefonicky, emailem, faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo v určitých případech zpětně nechat potvrdit objednávku a v určitých případech vyžadovat platbu předem na účet. V případě odmítnutí kupujícím je tato objednávka považována za neplatnou.

Prodávající odpovídá dle § 616 občanského zákoníku spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

3. Ceny a platební podmínky

Cena zboží je uvedena vždy v kartě daného zboží. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH a recyklačního poplatku. V případě objednávky nad 5000 Kč vč. DPH se k ceně zboží nepřipočítává dopravné, ale pouze v případě PPL/DPD v tuzemsku. U České pošty toto pravidlo neplatí. Je-li dodávka uskutečněna na vícekrát, platí kupující jen jedno poštovné.

Pro prodávajícího jsou závazné ceny platné v době uskutečnění objednávky. Pouze v případě nepředvídatelných změn trhu a nebo dlouhé nedostupnosti zboží, má prodávající právo odstoupit v tomto pžípadě od kupní smlouvy.

Platbu je možno zaplatit na účet  před dodáním zboží, pouze po obdržení výzvy k platbě. Tu zasíláme zákazníkovi s patřičným číslem účtu až ve chvíli, kdy je jeho objednávka kompletní.

Platba předem na účet nebo dobírkou při převzetí zboží od České pošty nebo PPL, nebo hotově při převzetí zboží osobně na prodejně .

Ceny výrobků, které budou teprve uvedeny na trh se mohou měnit v závislosti na kurzu Eura v době prodeje.

4. Dodací podmínky

Pokud je zboží skladem je dodávka prodávajícím garantována do dvou pracovních dnů. Pokud je k dodání jen část zboží, bude kupující dotázán, zda má zájem o zaslání zboží ve více zásilkách, nebo počká až bude zásilka kompletní.

U zboží, které prodávající na skladě nemá, jsou termíny dodání pouze informativní a vycházejí ze skladových zásob jeho dodavatelů.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@masinky.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Pokud převzetí zásilky kupujícím je stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky nebude brán zřetel.

5. Zrušení objednávky – odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, emailu a e-shopu, má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží ve smyslu § 53 odst. 7 o.z.
Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující může realizovat toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv podle § 53 odst. 8.

Doporučujeme při využití práva na odstoupení od smlouvy zboží vrátit v původním, pokud možno neporušeném obalu.

Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží je nekompletní nebo poškozené – tedy došlo k bezdůvodnému obohacení ve smyslu § 451 o. z., případně byla způsobena škoda ve smyslu § 420 o. z.), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 442, odst. 2 o. z. a § 458 odst. 1 o.z. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7 § 53 o. z., má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení, a to způsobem, který si spotřebitel při odstoupení od smlouvy zvolí (převod na bankovní účet, složenkou, výplatou hotovosti na provozovně).

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že objednané plnění se stane nemožným.

1. Objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího.

2. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky.

3. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy v případě, že po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici, začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

6. Záruční podmínky

 

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

 

7. Ochrana osobních údajů

Zasláním své objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s tím, aby jím uvedené osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) byly zpracovávány a vedeny v databázi prodávajícího. Tento souhlas je oprávněn kupující kdykoliv písemně odvolat, po jeho odvolání přestane prodávající nadále zpracovávat osobní údaje kupujícího. Dále má kupující právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Při zpracovávání osobních údajů plní prodávající povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro potřeby prodávajícího (zejména za účelem plnění povinností a výkonu práv z kupních smluv a za účelem zasílání informací o zboží prodávajícího kupujícím), jsou řádně zabezpečeny proti zneužití a nejsou předávány třetím osobám s výjimkou, kdy je to nezbytné pro řádné splnění kupní smlouvy (např. sdělení adresy pro doručení zboží).
Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.října 2008 Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.